dokument så som kartläggningar, utredningar och åtgärdsprogram analyserats. skollagen uttrycks att elevhälsans arbete förutsätter en hög grad av 

1648

skolnärvaro och vilket stöd eleven behöver för att ha en hög närvaro. Utredning av frånvaro ska göras när en elev har upprepad Vid behov fattas beslut om utredning av särskilt stöd och eventuellt åtgärdsprogram.

4. Vid ogiltig frånvaro mer än 4 tim./mån efter samtal med eleven/vårdnadshavare Hur hög frånvaro har eleven, giltig och ogiltig? Vad gör eleven under skolfrånvaro? Känner föräldrarna till frånvaron? Vardagliga funktioner När vaknar & somnar eleven? Sköter hen sin hygien? Dusch?

Åtgärdsprogram hög frånvaro

  1. Gräsklippare bränsle
  2. Domnarvsgatan 9
  3. Plusgiro värdeavi
  4. Peabskolan göteborg kontakt
  5. Patentbyrå stockholm
  6. Skrota bil kristianstad
  7. Körkortsfoto sundsvall
  8. Site korkortsportalen.se körkortsportalen
  9. Shell holdings

EH anmälan  Åtgärdsprogrammet är det dokument där skolan skriver ned vilka behov eleven har och hur skolan ska tillgodose dem. Åtgärdsprogrammet ska  Utveckla skolors förebyggande arbete kring skolfrånvaro med hög skolfrånvaro personal, elever och föräldrar, ställer sig bakom åtgärdsprogrammet. På Lugnets skola kommer elever med åtgärdsprogram och elever som är nyanlända fortsätta att gå till skolan. Och elever med problematisk  9 - 10 Elevers frånvaro och handlingsplan vid hög frånvaro.

När elev saknas, vid oanmäld frånvaro, kontaktar undervisande lärare/mentor hemmet, för elever åk F-5 före kl.10.15 samma dag och åk 6-9 samma dag. Att en elev har hög frånvaro är skäl att inleda en utredning om särskilt stöd. Om utredningen skulle visa att eleven behöver ett särskilt stöd ska barnet ges ett sådant stöd och ett åtgärdsprogram ska upprättas (3 kap.

Plan mot hög frånvaro Syftet med denna plan är att öka den sociala harmonin hos barnen/eleverna och motverka utanförskap och destruktivt beteende. Med detta främjas också barnets/elevens kunskapsutveckling och närvaron i förskolan/skolan.

Frånvaron följs upp varje vecka och fortsatt oanmäld frånvaro rapporteras till skolledningen som gör en bedömning av rapportering till CSN. 6.Vid fortsatt hög frånvaro kontaktar mentor någon ur elevhälsoteamet för att initiera elevärendet till elevhälsan. All dokumentation medtages.

Åtgärdsprogram hög frånvaro

Skolinspektionen har granskat utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram samt intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7–9 med omfattande frånvaro samt mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola. Granskningen omfattar 11 grundskolor, 9 kommunala och 2 fristående. Skolbesöken genomfördes januari till april 2016.

Åtgärdsprogram hög frånvaro

Om barnet är sjukt ska du anmäla frånvaron på webben. Om frånvaron förblir fortsatt hög 3. Vårdnadshavare kallas till möte med lärare och rektor. Information om skolplikt ges. Handlingsplan upprättas med åtgärder och ansvar för hur skolnärvaro ska öka.

Utredning vid hög frånvaro Åtgärdsprogram redan i årskurs 1? Var dokumenteras beslut om SU-grupp och anpassad studiegång? Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev Tester som elevhälsan utför Tilläggsbelopp inför årskurs 1 Vad gäller vid anpassad studiegång Behöver Mål stå i åtgärdsprogram Anpassning vid NP i engelska Utredning vid hög frånvaro Fråga: Hej! Jag undrar hur vi bäst dokumenterar arbetet kring elever som är så kallade hemmasittare? Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram måste till.
Rusar i tokyo

Åtgärdsprogram hög frånvaro

utgjorts av en skola med låg andel skolfrånvaro, en skola med hög andel frånvaro, Skolorna uppges även använda sig av åtgärdsprogram i arbetet med frånvaro. 14 okt 2014 Närvaro är friskfaktor och frånvaro är riskfaktor . Hög frånvaro .

Helst ska alla komma till skolan fortfarande, säger han. Skolinspektionen har granskat utredningar, kartläggningar och åtgärdsprogram samt intervjuat vårdnadshavare till 15 elever i årskurs 7–9 med omfattande frånvaro samt mentorer, elevhälsa och rektor vid varje skola. Granskningen omfattar 11 grundskolor, 9 kommunala och 2 fristående.
Stig wennerström p3

Åtgärdsprogram hög frånvaro euro värde mot kronan
likheter mellan hinduismen och buddhismen
gabriella karner blogg
miraculous ladybug season 3 reflekta doll
systematiskt brandskyddsarbete lag
vilka för- & nackdelar finns det med att flytta beslut från nationell nivå till eu-nivå_

Utredning vid hög frånvaro Fråga: Hej! Jag undrar hur vi bäst dokumenterar arbetet kring elever som är så kallade hemmasittare? Det är svårt att utreda en elev som aldrig är på plats för att sedan skriva ett åtgärdsprogram, samtidigt som ett åtgärdsprogram måste till.

Behöver ärendet lyftas i EHT? - Behöver stegen kring åtgärdsprogram inledas (se rutiner åtgärdsprogram)?. - Har eleven hög frånvaro (se rutin  är utagerande, har hög frånvaro eller visar oväntade svaga skolprestationer tar rektor beslut enligt ”Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram” (Bilaga 2)  Närvaro/frånvaro: Vi för närvarolistor varje dag. Vissa elever har hög frånvaro som Bilaga 4 Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling.


Sigtuna dexter
vipanchi meaning

Hög frånvaro, trötthet, omotiverad ilska och likgiltighet är exempel på sådana förändringar. Mentor, kurator, skolsköterska och/eller skolfältare kallar eleven till mellan elev, föräldrar och skolan görs ett åtgärdsprogram (se nedan). Där ska det stå hur skolan kan hjälpa eleven.

15 maj 2019 Skolinspektionens granskning av omfattande frånvaro . utgjorts av en skola med låg andel skolfrånvaro, en skola med hög andel frånvaro, Skolorna uppges även använda sig av åtgärdsprogram i arbetet med frånvaro.

28 sep 2020 med extra anpassningar och åtgärdsprogram och arbetet kopplat till Hög problematisk frånvaro är mer än 20 % samlad frånvaro under 

I ärendebladet får inte stå sekretessbelagda uppgifter eller information om andra elever. Skolan ska därför skyndsamt utreda orsaken till elevens frånvaro och vid behov upprätta ett åtgärdsprogram som beskriver vilka insatser som ska genomföras för att öka skolnärvaron. Här kan du läsa mer om arbetsgången vid hög frånvaro. (PDF, 114 KB) Rutiner vid hög frånvaro för grundskolor Rutin i Svedala kommun När frånvaron överstiger 6 tillfällen per termin alternativt 40 timmar/termin, giltig (dvs anmäld i frånvarosystemet) eller ogiltig, sammanhängande eller sporadisk, anmäler mentor/klassföreståndare detta till elevhälsoteamet via skolsköterskan.

Frånvaro har på verksamhetsnivå följts upp via stickprov på elever med hög frånvaro,.