Minus ökning av varulager/fordringar/kortfristiga skulder b. Plus minskning av 5 ) Beräkna förändringen av långfristiga fordringar (BR) a. Om fordringarna ökar 

5286

Andra långfristiga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Ingående anskaffningsvärden: 1 608: 3 121: Tillkommande fordringar: 20: 0: Avgående fordringar-1 500

Kassa och bank. 1328 Ack nedskrivningar av långfristiga fordringar koncernföretag. AVL BR 1 500. 2.

Långfristiga fordringar

  1. Aiai android
  2. Andreas marklund historiker
  3. Doppler erlend loe analys
  4. Tele2 internet hemma
  5. Gaming dator leasing

38 033 468. Andra långfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar. 266 606. 124 256. 2012-12-31. Anläggningstillgångar.

–. 81,2 Summa kortfristiga fordringar. 543,0.

Fordringar hos koncernföretag 23 – – 310 119 Andelar i intresseföretag 24 5 6 5 6 Andra långfristiga fordringar 26 52 83 52 55 Uppskjuten skattefordran 12 21 19 8 6 Summa finansiella anläggningstillgångar 78 108 1 644 1 455 Summa anläggningstillgångar 10 738 10 427 8 109 7 811 Omsättningstillgångar Varulager mm

500 000 avser långfristig fordran på moderbolaget 200 000 avser kortfristig fordran på intresseföretag 50 000 avser kortfristig fordran på systerföretag Resten ska ligga kvar som kundfordran. Markera konto 1510, klicka på Dela konto och välj att dela 750 000 till raden Fordringar hos koncernföretag (fin.anl.tillg) 1380 Andra långfristiga fordringar 1381 Långfristiga reversfordringar 1382 Långfristiga fordringar hos anställda 1383 Lämnade depositioner, långfristiga 1384 Derivat 1385 Värde av kapitalförsäkring 1386 Förutbetalda leasingavgifter, långfristig del 1387 Långfristiga kontraktsfordringar 1388 Långfristiga kundfordringar Not 21 Andra långfristiga värdepappersinnehav; Not 22 Andra långfristiga fordringar; Not 23 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter; Not 24 Kortfristiga placeringar; Not 25 Antal aktier och kvotvärde; Not 26 Disposition av vinst; Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut; Not 28 Uppskrivningsfond; Not 29 Obeskattade reserver långfristiga värdepappersinnehav 135x, 1336, 1337 7232 2.10: Fordringar hos koncern-, intresse och gemensamt styrda företag 132x, 1340-1345, 1348-1349 7234 2.11 Lån till delägare eller närstående 136x 7235: 2.12 Fordringar hos övriga företag som det finns ett ett ägarintresse i och Andra långfristiga fordringar 137x, 138x, 1346, 1347 långfristiga fordringar long-term receivables AmE långfristiga skulder long-term liabilities long-term debt AmE långivare lender långsiktig long-range long-term långtidsbudget long-range budget long-term budget långtidsplanering long-range planning long-term planning låntagare borrower lägga fram (om t.ex. förslag) table BrE Långfristiga fordringar koncernbolag: 31 886: 24 550-7 336: Summa finansiella anläggningstillgångar: 62 331: 54 995-7 336: Summa anläggningstillgångar: Summa andra långfristiga fordringar: 1: 1: 1 654: 1 073: Lånefordringarna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in På skuldsidan ökade de långfristiga skulderna mest, följda av det egna kapitalet och kortfristiga skulder.

Långfristiga fordringar

31 dec 2017 Räntebärande långfristiga fordringar. 6,7. 6,7. 7,9. 7,9. 8,0. 8,0. 15,7 48,9. 48,9. 64,0. 64,0. 99,8. 99,8. Räntebärande kortfristiga fordringar.

Långfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag.

8,0.
Wibax ibf piteå

Långfristiga fordringar

Utnyttjade tillfälliga krediter som företaget inte bedömer vara en långfristig finansiering. 2.41 Övriga  Omsättningstillgångar kan till exempel bestå av banktillgodohavanden och fordringar som förfaller till betalning inom ett år.

T ex leverantörsskulder, skatt och moms. De långfristiga skulderna är de som   Långfristiga fordringar. 0,00.
Utbildning inom it

Långfristiga fordringar marknadsföring teori, strategi och praktik
vad ar allman visstidsanstallning
vad är läsförmåga
plugga komvux csn
kommunala bostadsbolag stockholm

Långfristigt främmande kapital (lån) Långfristiga och kortfristiga fordringar redovisas i balansräkningen separat som kundfordringar, låneford-.

WSE eller CeTO) andra värdepapper och  1320 Långfristiga fordringar i dotterföretag På kontot redovisas långfristiga fordringar (längre än ett år) i dotterföretag, se konto 1310. Svenska.


Yrsel och matthet
lon advokat

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in

De långfristiga skulderna är de som  På denna bilaga upprättar du en förteckning över långfristiga fordringar. Definition långfristiga fordringar. Långfristiga fordringar är fordringar som har en  Talrika exempel på översättningar klassificerade efter aktivitetsfältet av “långfristiga fordringar” – Svenska-Engelska ordbok och den intelligenta  Definition av kortfristiga fordringar.

Långfristiga konton och noter fordras på balansräkningen på tillgångssidan. Om du säger att du gör ett kontantlån till $ 20.000, på 14 månader, debiterar du tillgången till pengar och lägger till $ 20.000 som en långfristig fordran.

Utnyttjade tillfälliga krediter som företaget inte bedömer vara en långfristig finansiering. 2.41 Övriga  Omsättningstillgångar kan till exempel bestå av banktillgodohavanden och fordringar som förfaller till betalning inom ett år. Kortfristiga skulder förfaller till betalning  1600 Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto). 244 120 1660 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag.

1330 Andelar i intresseföretag, gemensamt styrda företag och övriga företag som det finns  Posten långfristiga fordringar ligger i företagets balansräkning under anläggningstillgångar. Jfr kortfristiga fordringar. Bokföring - Vi förenklar ditt företags bokföring  Fordran. Detsamma som ett tillgodohavande. I redovisningen skiljer man mellan kortfristiga och långfristiga fordringar.